Drukarki Fiskalne Online
Kasy Fiskalne Online
Profesjonalizm i Doświadczenie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ASP-SYSTEM.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.asp-system.pl.
2. Klient, usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.asp-system.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
4. Sprzedawca, usługodawca – Asp-System Piotr Cacko z siedzibą: ul. Piłsudskiego 136A/4, 05-420 Józefów, NIP: 532-169-16-19.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
8. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Fiskalizacja - proces przestawienia działania pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Każda kasa fiskalna i każda drukarka fiskalna musi zostać zafiskalizowana, aby można ją było stosować do celów podatkowych. Podczas fiskalizacji następuje zapisanie do pamięci nieulotnej i niekasowalnej numeru NIP podatnika. Jest to proces jednorazowy nieodwracalny.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.asp-system.pl prowadzony jest przez Asp-System Piotr Cacko, NIP: 532-169-16-19, REGON: 015473132, pod adresem: ul. Piłsudskiego 136A/4, 05-420 Józefów. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika, w tym Nabywców, ze Sklepu Internetowego www.asp-system.pl prowadzonego przez Sprzedawcę.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   a) warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,
   b) procedury zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4. Sklep prowadzi sprzedaż i realizuje zamówienia złożone wyłącznie przez przedsiębiorców (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaję zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
5. Klient w momencie składania zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacja jego postanowień.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności nazwy produktów, nazwy firm należą do ich właścicieli. Wszystkie zdjęcia, opisy, parametry techniczne oraz ceny użyte zostały w celach informacyjnych i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy kodeksu cywilnego.


III. Warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych oraz zawieranie umów bez konieczności dokonywania rejestracji.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym na rzecz Usługobiorców przebiega na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, wprowadzając dane zgodne ze stanem faktycznym.


IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.asp-system.pl, dokonać wyboru odpowiedniego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a) przedmiotu zamówienia,
   b) wybranej metody płatności,
   c) wybranego sposobu dostawy.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę kupna określonego Towaru, na warunkach podanych w jego opisie.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Zamówienia można składać za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 428 51 97.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00 oraz soboty i niedziele, zostaną przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Każda Umowa Sprzedaży potwierdzona będzie fakturą VAT dołączoną do przesyłki.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Metody dostawy zamówionych Towarów:
   a) Przesyłka kurierska,
   b) Transport własny Sprzedającego,
   c) Odbiór własny pod adresem ul. Piłsudskiego 136A/4, 05-420 Józefów.
3. Termin kompletowania towaru wynosi od 1 do 2 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie. Dostawa Towaru przez firmę kurierską następuje w ciągu 3 dni roboczych.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy towaru.
2. Towary w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   a) Gotówka,
   b) Przedpłata - przelewem klasycznym na numer konta bankowego MILLENNIUM BANK 30 1160 2202 0000 0003 1276 3863 (dotyczy urządzeń fiskalnych), Asp-System Piotr Cacko, NIP: 532-169-16-19, ul. Piłsudskiego 136A/4, 05-420 Józefów. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia,
   c) Płatność przy odbiorze - pobranie (dotyczy urządzeń niefiskalnych),
   d) Płatność przy odbiorze osobistym,
   e) Leasing online - LeaseLink.
4. W przypadku płatności przelewem, Towar wysłany zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.


VII. Gwarancja

1. Wszystkie Towary mają gwarancję producenta, która wynosi 12 miesięcy i liczona jest od daty zakupu Towaru przez Klienta.
2. Warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, otrzymanym wraz z towarem.
3. Klient może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w autoryzowanym przez Producenta Punkcie Serwisowym.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Ze względu na specyfikę towaru urządzenia fiskalne po dokonaniu fiskalizacji nie podlegają zwrotowi, co klient potwierdza podpisem (wydruk z urządzenia fiskalnego, książka serwisowa, protokół wdrożenia).
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot pieniędzy - również kosztów poniesionych za dostarczenie Towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały wybrane w pierwotnej transakcji.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu.
   a) ASP-System jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
   b) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ASP-System zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona,
   c) ASP-System nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
   a) ASP-Sytem podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,
   b) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego,
   c) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu,
   d) ASP-System zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Pliki "COOKIES"

1. Sklep Internetowy używa plików "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb oraz preferencji Użytkowników.
2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


IX. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Asp-System Piotr Cacko z siedzibą: ul. Piłsudskiego 136A/4, 05-420 Józefów, NIP: 532-169-16-19;
2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
   a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
   b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, 
   c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego, 
   d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
3. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
   a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   b) Podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
   c) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
   d) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
   e) Podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.

   a) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

   b) Klient ma również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

   c) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu internetowego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.